Bankacılık ve Finans Doktora Tezleri

TEZ ADI YAZAR MEZUN YILI
CDS Primlerinin BİST 100 Hisse Değerleri Üzerindeki Etkisinde Yabancı Yatırımcı Oranlarının Moderatör Rolü Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama ADNAN YÜMLÜ 2022
Bankaların Likidite Riskinin Belirleyicisi İçsel ve Dışsal Faktörler: Türk Bankacılık Sektörü İçin Bir Uygulama AHMET ÇAKMAK 2022
CDS, OVX ve VIX endekslerinin BRICS ve MIST ülke borsa endeksleri üzerindeki etkilerinin karşılaştırmalı analizi ASUMAN ERBEN YAVUZ 2022
Bankacılıkta Likidite Yaratma ve Çeşitlendirme İlişkisi-Türk Bankacılık Sektörü Uygulaması BADE EKİM KOCAMAN 2022
Kredi Genişlemesi ve Politik Konjonktür Hareketleri – Türkiye Örneği CEM S. TÜRKDÖNMEZ 2022
Kredi Temerrüt Swaplarının İktisadi Değişkenler ile İlişkisinin Türkiye Ekonomisi İçin Ampirik Analizi FİLİZ YAĞCI 2022
Yolsuzluk ve İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkinin Analizi- Ülke Örnekleri NİL ÇAĞLAR BEKTAŞ 2022
Krizlerin Ülke Borsaları Üzerine Bulaşıcılık Etkisi: 2015 Çin Krizi Örneği NURETTİN ELLİALTIOĞLU 2022